Date: 2022-12-01 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Nesnesitelná lehkost konspiračního bytí
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: konspirace propaganda medicína spiritualita
Desc: Začneš pochybovat o všem a skončíš jako flat-earther.

Nesnesitelná lehkost konspiračního bytí

Tak trochu jsem doufal, že éra covidismu oslabí obecnou víru ve spásu skrze medicínu. Nestalo se tak, navzdory tomu, že:

Svým způsobem byl Covid jedinečnou příležitostí připomenout falešnému kněžstvu v bílých pláštích, kde je jejich místo. Byla to maličká příležitost a očekávatelně jsme ji propásli. To ale není hlavním tématem tohoto textu.

Tím jsou spíš odpůrci medicínského establišmentu, tzv. alternativní medicína. Osobně tomuto projektu docela fandím, neboť se tito lidé snaží vydolovat pravdu, která byla dlouho pohřbena, a kladou odpor vůči vakcinačním experimentům na obyvatelstvu, případně možným depopulačním snahám jisté malé, ale zřejmě vlivné skupiny lidí. Nelze ovšem přehlédnout selhání nebo, řekněme, špatný směr, kterým se toto hnutí ubírá. Sleduju hlavně gang popíračů existence virů a své postřehy chci demonstrovat na jeho členech.

Alternativní medicína

Proč vůbec mluvíme o alternativní medicíně?

Ještě v 19. století existovalo několik různých přístupů o otázkám zdraví a nemoci. Na začátku 20. století získala jedna z těchto škol oficiální akreditaci a tak se stanovilo, kdo může být považován za doktora a kdo ne. Takto se úřednickým fiat mnoho léčebných postupů začalo oficiálně považovat za nevědecké. Mnoho lidí má idealistickou představu o vědě jako o skupině nezištných inteligentů, co nestranně zkoumají přírodní fenomény k dobru lidstva. Ve skutečnosti se výzkum řídí požadavky investorů a kariérním postupem zaměstnanců příslušných institucí, stejně jako v jiných lidských institucích. Z toho plyne, že oficiální medicínou je nyní to, co přináší nejvíce finančních prostředků určité skupině lidí, kterým říkáme farmaceutické společnosti. Celá záležitost není samozřejmě tak přímočará a jednoduchá, ale v zásadě právě takto se věci mají.

Dalším nepříjemným důsledkem zavedeného systému je, že úplné vyléčení pacienta není v zájmu zúčastněných. V zájmu zainteresovaných je, aby se pacient pravidelně vracel jako téměř spokojený, ale stále nějak potřebný, tedy nemocný zákazník. Právě z toho systém žije.

A ještě dalším důsledkem je vlastně nezájem medicíny dopátrat se skutečných příčin nemocí. Zametají se pod koberec výsledky výzkumů, které se nehodí do zavedeného modelu. Možná to je důvod, proč medicína přistupuje k původu a průběhu nemoci podobně jako soudobá fyzika ke vzniku vesmíru nebo biologie ke vzniku života na Zemi. Nemoc se prostě děje jako nahodilý chybový jev v chladném a mechanickém soukolí organismu bez smyslu, ani cíle. Jako křestanovi se mi tento pohled jeví jako cizí a chybný, pokud jde o svět a jeho původ. Mám tedy podezření, že nebude správný, ani pokud jde biologii (člověka) a medicínu.

Alternativní medicína tedy vznikla z terapií, které byly najednou považovány za nevědecké. Alternativní terapeuti jsou všichni, kdo nemají oficiální dokument prohlašující je za ty jediné pravé doktory. Jde tedy o cosi na způsob prohibice s bujícím černým trhem se zakázanými produkty. Neviditelná ruka trhu se nedá snadno zapudit a zjevně funguje i v oblasti zdravotnictví, o které moudré hlavy prohlásily, že je příliš citlivá, aby se nechala na pospas hrubým tržním mechanismům. Nakolik je toto tvrzení pravdivé, ať si čtenář přebere sám.

To zdaleka neznamená, že jde s alternativní medicínou nejsou potíže. Samotný fakt, že se pod tuto hlavičku schová všechno možné, počínaje podvodnými terapiemi, konče sektářstvím a kulty osobnosti, ukazuje, že nejde o tu pravou alternativu k nadvládě prohnilého establišmentu Ministerstva zdravotnictví, Big Pharma a WHO. Člověk zde musí uplatňovat rozlišování a opatrnost jako všude jinde, možná více.

Katolický pohled

Podívejme se nyní na alternativní medicínu ve světle křesťanského učení. Nejsem si jist, jaký postoj zaujímá Magisterium, ale katolické portály, pokud se této problematice věnují, většinou tyto praktiky zavrhují a doporučují se držet oficiální medicíny. Např. pokud člověk potřebuje akupunkturu, nechť využije služeb praktikanta západní akupunktury, nikoliv čínské medicíny. Nelze se divit, východní medicínská praxe, hinduistická ajurvéda nebo tradiční taoistická čínská medicína jsou zakořeněné ve falešných náboženských naukách Východu. O józe jsem sám psal.

Další, možná ještě větší problém představuje ezoterika a práce se spirituálními jevy. Otec Jean-Maria Verlinde, autor knihy Z ašramu do kláštera se problematikou ezoteriky a jejím využítí při léčení také zabýval v dalších svých dílech, které zatím v češtině nevyšly. Alternativní způsoby léčby jsou jednou z oblastí, kde mají démonické vlivy volné pole působnosti, neboť starost o vlastní zdraví otupí přirozený skepticismus a opatrnost. Osobně bych se nikdy nenechal léčit přikládáním rukou (mimo standardní masáž) nebo jiným energetickým způsobem. O reiki jsem se také zmiňoval.

Na druhou stranu mám jisté výhrady k jednoznačnému odmítání indické a čínské medicíny a naopak protěžování medicíny západní jako jediné údajně založené na osvědčených vědeckých principech. To druhé zcela jistě neplatí, jak jsem snažil naznačit výše, a indické nebo čínské bylinkářství může nabídnout naprosto funkční recepty, jakých by bylo škoda nevyužít. Byliny a jiné hmotné produkty obsahující např. minerály považuju z hlediska duchovní škodlivosti za neutrální. Samozřejmě člověk nesmí hned propadnout stihomamu, že čínská medicína je něco báječného a ve všech ohledech pravdivého, když mu zabere čínský čaj na revmatismus.

Virologie

Covid soustředil světla ramp na jedno relativně malé, ale důležité odvětví medicíny, virologii. Jde o poměrně mladou vědu, která navíc byla během své zhruba stoleté existence opuštěna a znovu vybudována od padesátých let dále. Virologie vlastně vznikla, aby potvrdila existenci hypotetických částic zvaných viry, které jsou údajně příčinou mnoha nemocí. Je důležitá, protože měla důkazním materiálem podepřít vakcinační teorii o nutnosti infikovat organismus slabší formou nemoci, aby si vybudoval protilátky proti běžné variantě této nemoci. Problém je, takový důkazní materiál, tedy viry, se nikdy nepodařilo najít ani u jedné z mnoha nemocí, o nichž se předpokládalo, že je viry způsobují.

Virologie zažila své první pochybné výsluní v osmdesátých letech v souvislosti s virem HIV, který měl údajně způsobovat onemocnění AIDS. Tehdy se našli lidé, kteří zpochybňovali existenci viru HIV a jeho schopnosti způsobit AIDS. Mezi nimi Kary Mullis, vynálezce PCR technologie, nebo Stefan Lanka, o kterém jsem už psal. Totéž se stalo při pandemii Covid 19, kdy Sally Fallon Morell a doktoři Andrew Kaufman a Tom Cowan vydali dokument o neexisteci viru SAR-CoV2, tzv. SOVI. K nim se přidali další, jako lékařka Samantha Bailey z Nového Zélandu, spoluautorka Virové mánie, a její manžel, taktéž lékař, Mark Bailey. A mnoho dalších jako Kelly Brogan, Amandha Vollmer, Daniel Roytas a u nás David Šubík či Kamala Taris ze spolku Resetheus, které označuju souhrným názvem avantgarda popíračů existence virů a o kterých právě bude řeč.

Health Freedom Movement

Zmíněné osobnosti jsou součástí amerického Health Freedom Movement, které je postaveno na libertariánských základech. Ale popírání existence viru není po chuti jiným, umírněnějším frakcím tohoto hnutí. Ti mají zato, že extrémismus popíračů poškozuje cíle hnutí, mezi něž zřejmě patří mimo jiné bezpečnější vakcíny.

Právě z tohoto důvodu považuju výše uvedené osobnosti za jakousi avantgardu alternativní medicíny. Zpochybňování existence virů a některých dalších medicínských teorií totiž skutečně znamená revoluci nejen v chápání medicíny, ale i života vůbec. Dr. Tom Cowan natočil video, ve kterém představuje svět bez virů a dalších nebezpečných patogenů. Je to svět, ve kterém se lidský strach z patogenů a nemocí vůbec rozplývá, přinejmenší strach institucionální, vtloukaný do našich duší „odborníky“ či spíš obchodníky s hadím olejem.

Cowanova vize je utopická, ale k tomu se vrátím později. Nyní chci pouze ilustrovat fakt, že avantgarda alternativní medicíny necílí na nic menšího než změnu paradigmatu. Myšlence změny medicínského paradigmatu docela fandím. Jednak se domnívám, že monopol alopatické medicíny škodí zájmům všech lidí a také mám podezření, že co díky vědě víme o světě, koresponduje s realitou mnohem méně, než si myslíme. Jenže celá věc má jedno velké úskalí.

Utopismus a falešná spiritualita

Když člověk sleduje tuto scénu nějakou dobu, začne si všímat neklamných známek, že něco není v pořádku. K nim patří mimo jiné příliš velké sebevědomí a příliš vysoké cíle.

Už jsem zmínil změnu paradigmatu. Ta sama o sobě není zas tak vysokým cílem, pokud se týká pouze medicíny. Avantgarda však pomýšlí na obecnou změnu paradigmatu. Revoluce v medicíně podle nich povede k revoluci ve společenských vztazích, v politice. Jinak velmi praktický Tom Cowan se této utopické vizi nejvíce přiblížil ve zmíněném videu o světě bez patogenů.

Stefan Lanka má větší sklony k utopickému myšlení. Jinak velmi zajímavý koncept Germánské Nové Medicíny považuje za potenciální nástroj společenské revoluce. Nástroj, který by podle něho změnil společnost založenou na strachu na společnost založenou na lásce. Na historické omyly páně Lanky jsem již (viz Lanka u Duška výše). Myslím, že zde se dopouští ještě horšího omylu.

Víra v brzkou jinou, lepší duchovní budoucnost je oblíbená alternativní utopie. Prakticky všichni výše jmenovaní věří v nějakou verzi nastávajícího duchovního věku. Něco jako byl třetí věk Ducha svatého Jáchyma z Fiore. Doba, kdy se všeobecná svoboda potká se všeobecnou láskou. Jen když odstraníme všechny druhy autority, nepotřebná a nepružná dogmata, která této spontánní svobodě a lásce brání, nastane doba všeobecné tolerance a všichni se k sobě budeme chovat hezky. Neboť lidé jsou přece přirozeně dobří, že? Nepotřebují Boha, ani spásu skrze Jeho Syna. Kdepak jsem už tohle slyšel?

Zvláštní kapitolou je Amandha Vollmer, která o sobě někde tvrdila, že od dětství komunikuje s jakousi inteligencí či duchovní bytostí. To samo o sobě je dosti napováženou a moje výstražná světla vyhlásila nejvyšší pohotovost. Jakkoliv nechci podceňovat její zdravotnické vědomosti a léčitelské schopnosti, asi jejích služeb nikdy nevyužiju. Ta dáma je konspirační teoretik ražení, které i autor tohoto blogu shledává nesnesitelným. Mimo jiné i flat earther, věří v teorii ploché Země. Jsem si vědom, že v atmosféře všeobecného hroucení důvěry v instituce, včetně institucí vědeckých, bují nejrůznější divoké teorie, ale zrovna tato je vyloženě retardovaná. Začneš pochybovat o všem a skončíš jako flat-earther. To je poněkud smutný intelektuální vývoj. Nebo psy-op, jehož účelem je zjistit, kolik pitomců je ochotých věřit čemukoliv.

Většina lidí hlásících se k Health Freedom Movement, které je navýsost politické, jsou libertariáni. Nic neobvyklého v USA. A tak avantgarda fušuje mimo jiné i do politické filozofie. O dr. Lankovi již byla řeč, ale americký libertarianismus je ještě o stupínek naivnější. Amandha Vollmer (opět!) na svém kanálu pravidelně publikuje memy proti autoritě všeho druhu. Schytají to politici, korporace, oligarchie, ale i stará aristokracie, monarchie a samozřejmě katolická církev. Není divu, patří k poctivé americké tradici nacházet papežence i pod postelí. Mike Winner z Alfa Vedic je další přeborník na odhalování papeženských spiknutí. Pokud jde o katolickou církev, Rusové nemohou nezůstat pozadu, viz kanál Jekatěriny Sugak na Telegramu a některá její videa.

Notorický konspirační teoretik tedy tíhne k utopii individualistického (libertariánství) nebo kolektivistického (komunismus v jakékoliv formě) ražení. Typický je také postoj morální nadřazenosti nad nevědomým plebsem. A filozoficky neustále přemítá o změně paradigmatu, která pro něj představuje cestu do jeho konkrétní utopie.

Méně je někdy více

Proč se lidé neřídí zlatými hesly „ševče, drž se svého kopyta“ nebo „méně je někdy více“?

Chápu frustraci, kterou promotéři nových myšlenek zažívají, když se nové myšlenky neprosadí tak rychle, jak si zasluhují. Pak přichází pokušení zvolit politickou cestu. Namísto léčení nebo bádání se pak člověk stává bojovníkem za svobodu a odhalovatelem temných plánů našich elit. A pravda o nepatrné biologické částečce se stává politickým nástrojem?

Bohočlověk před 2000 lety stál před podobným pokušením. Odolal a tím nám jde příkladem. Zde nejde o království nebeské a pokušení má subtilnější formu vzhledem k omezeným lidským silám. Mám dojem, že mnozí podléhají.

EOF