Date: 2021-07-18 20:00:00
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Pravá nauka
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: náboženství
Desc: John Henry kardinál Newman o pravdě a církvi.

Pravá nauka

John Henry Newman byl slavný konvertita ke katolické církvi z anglikanismu. V roce 1879 byl papežem Lvem XIII. jmenován kardinálem a papež František ho svatořečil v roce 2019.

Mnozí ho považují za skvělého teologa. To nedovedu posoudit, ale přikláním se spíš k názoru těch, kdo tvrdí, že jeho spisy jsou brilantní, ale nikoliv z teologického hlediska.

Existuje pravda, pouze jediná pravda. Náboženský omyl je vnitřně nemorální. Kdokoliv ho šíří, kromě nedobrovolně, je vinen. Hledání pravdy není pouhé uspokojení zvědavosti. Nalezení pravdy nemá nic společného s nadšením z objevu. Lidská mysl je podřízená pravdě, nemá nad ní vládku. Namísto zasvěceného mluvení o pravdě bychom před ní měli stanout v úžasu. Pravda a omyl jsou nám ukazovány jako zkouška našich srdcí. Naše volba je mrazivé metání losu, na kterém je zapsána naše spása nebo zatracení. A nade vše je nutné se držet katolické víry, dogmatického principu, principu plné moci.

Tento (volně přeložený) citát dává odpověď na otázku, proč církev klade takový důraz na čistotu doktríny a přísně odsuzuje odchylky od ní. A proč Bůh ve Starém zákoně tolik naléhal, aby Izraelité neuctívali falešné modly a trestal je za přestoupení tohoto přikázání. Jako moderní člověk, jehož myšlení je pokřivené liberálním pojetím svobody slova, jsem to sice akceptoval jako poslušný křesťan, ale skutečně jsem tomu nerozumněl.

Teologicky asi není Newmanova odpověď nejlepší, ale v mé mysli rezonovala. Skutečně nemáme jinou možnost než přijmout, co se nám předkládá k věření a poctivě se toho držet. Filozofie a nakonec i teologie nám mohou dát rozumnou záruku, že neděláme žádnou blbost, ale úplnou jistotu nám dát nemohou.

Je to paradox. Náš vztah k pravdě je vztah podřízenosti, a přitom jenom pravda nás osvobodí, jak stojí psáno. Ale jedině tehdy, když před ní budeme stát v úžasu jako Židé u paty Sinaje.

Pravda je to, co Bůh (Pravda s velkým „P“) zjevil a co katolická církev uchovává a předává od svého založení až do dnešních dnů. Co máme (a nemáme) dělat a jak Ho máme uctívat. Jak máme naladit svoje rádio, abychom byli hodni zachytit Jeho stanici.

EOF