Date: 2020-10-22 17:48:32
From: rpt@desudoli.cz
Subject: Komunistická země
To: dalnopis@desudoli.cz
Tags: politika propaganda společnost
Desc: Názorný příklad, jak funguje politická korektnost v akademickém světě USA.

Komunistická země

Amerika je komunistická země.

Kdo nevěří, nechť se zblízka podívá, co se dělo v souvislosti se smrtí George Floyda, černého pornoherce a násilníka, zabitého policistou při zatýkání. Následné „pokojné“ protesty komentovala dokonce i česká média.

Nejde zdaleka jenom o tento incident a následné události, trend je dlouhodobý. Příznaky jsou jednoznačné: uniformní ideologie diverzity, ostrakizace odlišných názorů, potlačování disentu, vyhazovy z práce. Totalitní lite-komunismus, model osmdesátá léta v ČSSR. Proč komunismus? Protože levicový liberalismus má své kořeny v marxismu a protože většina profesorů vyučujících na amerických univerzitách jsou levičáci, stejně jako většina elit této země. Země, která před třiceti lety porazila východní verzi komunistické ideologie, jen aby později implementovala svou vlastní.

Následuje otevřený dopis anonymní, údajně barevné profesorky historie na univerzitě v Berkeley kolegům. Může jít také o trollí akci, protože barevných profesorek historie na univerzitě v Berkeley zase tolik nebude, ale to je v konečném důsledku vedlejší. Dopis se zabývá tím, co se evidentně honí hlavou inteligentním lidem, kteří si ještě zachovali zdravý rozum, ale musí plout s proudem pošahané ideologie, která říká, že demonstrovat proti rasismu a demolovat přitom cizí majetek je v pořádku, protože rasismus je společenská nemoc, zatímco demonstrovat na podporu prezidenta Trumpa je špatné, protože koronavirus.

Autorem dopisu evidentně není žádný reakcionář, jde o víceméně standardní liberální názory, jaké byly běžné ještě před, řekněme, dvaceti lety. Dnes je to těžký disent.

Dopis

Drazí profesoři X, Y, Z,

jsem jednou z vašich kolegyň na Univerzitě v Berkeley, v Kalifornii. Setkali jsme se osobně, ale dobře Vás neznám, takže Vám píšu anonymně. Obávám se, že zveřejnění tohoto emailu by mě stálo toto i všechna budoucí zaměstnání v tomto oboru.

Ve Vašich nedávných emailech na oddělení jste zmiňovali náš závazek diverzity, ale já jsem stále více znepokojena absencí diverzity názorů na téma nedávných nepokojů a reakcí naší společnosti na ně. Na uvedených odkazech a zdrojích jsem nenašla jediný příklad protiargumentu nebo alternativního vysvětlení nedostatečného zastoupení osob černé pleti v akademickém prostředí nebo jejich nadměrného zastoupení v prostředí soudů a věznic. Vysvětlení podávané ve Vaší dokumentaci je jediné: za problémy černé komunity mohou běloši nebo, když běloši nejsou přímo přítomní, infiltrací bílé nadřazenosti a bělošského systemického rasismu do amerických myslí, duší a institucí.

Střízlivé hlasy vznesly mnoho rozumných námitek proti této tezi, za samotnou černou komunitu Thomas Sowell a Wilfred Reilly. Tito lidé nejsou rasisté, ani „strýček Tom“. Jsou to inteligentní učenci, kteří odmítají narativ zbavující černochy zodpovědnosti a přenášející problémy černé komunity na lidi mimo ni. Jejich pohled v komuniké našeho oddělení i celé UCB zcela chybí.

Tvrzení, že potíže, kterým čelí černošská komunita, lze zcela vysvětlit vnějšími faktory ve formě bělošského systemického rasismu, bělošskou nadřazeností a dalšími formami bělošské diskriminace, zůstává problematickou hypotézou, kterou by měli historikové tvrdě kritizovat. Místo toho je považována za axiomatickou a žalovatelnou pravdu, aniž by někdo vážně zvažoval její zásadní nedostatky, nebo znepokojivé implikace jako totální neschopnost černochů. Tato hypotéza transformuje naše instituce a naši kulturu a přitom tvrdě řízený diskurz neposkytuje žádný prostor pro disent.

Odlišný narativ existuje. Pokud máte čas, prosím, projděte si dokumenty uvedené na konci tohoto emailu. Úvahy prezentované BLM a jejich spojenci jsou buď primárně anekdotické (to je případ podstatné části nepochybně dojemného článku Ta-Nehisi Coatese) nebo jsou zřetelně tendenční. Příkladem může být poměr uvězněných amerických černochů. Tento vysoký proměr často slouží k osočování justičního systému z diskriminace černých. Pokud ale použijeme tutéž metodologii, musíme dojít k závěru, že justiční systém ještě mnohem více diskriminuje mužské pohlaví než černochy.

Charakterizovali bychom justiční systém jako systemicky misandrickou konspiraci proti nevinným americkým mužům? Doufám, že vidíte, že tento způsob argumentace je chabý a vyžaduje dost zásadní potlačení našich rozumových schopností. Počet černochů ve věznicích odpovídá jejich zapojení do zločinných aktivit. Tento fakt byl mnohokrát demonstrován v mnoha jurisdikcích v mnoha zemích. A přitom vidím naše oddělení, jak nekriticky opakuje narativ, který snižuje zodpovědnost černochů, ve prospěch vysvětlení upřednostňujícího bělocha, ve kterém si libuje touha našeho oddělení nést „břemeno bílého muže“ a propagovat narativ bílé viny.

Pokud tvrdíme, že je justiční systém poznamenaný bělošskou nadřazeností, proč je uvězněno mnohem méně Ameriačanů asijského, indického a nigerijského původu než bílých Američanů? To je docela vtipný druh bílé nadřazenosti. Dokonce i amerických Židů je ve vězení méně než bílých Američanů. Asi není nefér říci, že běžný bělošský šovinista nemá Židy v lásce. A přitom právě tito stoupenci bělošské nadřazenosti vězní bělochy v mnohem vyšší míře než Židy.

O ničem takovém se ve Vaší literatuře nemluví. Nic z toho není vysvětleno, nepočítám-li mávání rukama a útoky ad hominem. „Jsou to rasističtí poskoci.“ „Mýtus modelové minority je bělošský šovinismus“. „Jenom fašisté mluví o kriminalitě černých vůči černým.“ Taková tvrzení nejsou protiargumenty: jsou jednoduše urážlivé klasifikace, jejich účelem je umlčet a zabránit debatě. Každý seriózní historik v nich rozpozná taktiky používané k umlčení odpůrců ortodoxie, jaké používaly všechny utlačitelské režimy, doktríny a náboženství v průběhu historie. Jejich cílem je potlačit diverzitu a permanentně vymýtit kulturu robustního kriticismu z našeho oddělení.

Postupně jsme tlačeni k tomu, abychom souhlasili a podpořili problematický pohled na historii prezentovaný BLM a naše oddělení se prezentuje jako jednotné v této záležitosti. Především etnické minority jsou agresivně tlačeny do této pozice. Všechna ta vnější jednota je zajisté důsledkem faktu, že disent by téměř určitě vedl k vyhazovu nás všech, kdo jsme v této ošidné pozici, a není to malý počet.

Já osobně se neodvažuji mluvit proti narativu BLM a s touto hrází tzv. jednoty, již vytvářejí správa a profesoriát univerzity, korporátní Amerika média, je trest za disent nebezpečný v takto ekonomicky zranitelných časech.

Valná většina násilí proti černošské komunitě je páchána černochy. Neexistují žádné pochody za tyto neviditelné oběti, žádné minuty ticha, žádné srdceryvné dopisy od vedení univerzit, děkanů a šéfů jednotlivých oddělení. Správa je jasná: na životech černochů záleží pouze tehdy, pokud je o ně připraví běloch. Černošské násilí nemá řešení, zatímco bělošské násilí vyžaduje vysvětlení a řešení.

Prosím, nahlédněte do svých srdcí, jak monstrózně bigotní je tato formulace. Není dovolena žádná diskuze o nečernošských obětech černého násilí. Obzvlášť hořký je tento fakt v Bay Area, kde útoky černochů na Asiaty dosáhly proporcí epidemie a kde šéf sanfranciské policie radí Asiatům, aby si nevěšely předměty pro štěstí na dveře svých domovů, protože to přitahuje lupiče převážně černé pleti. Lupiče, jakým byl George Floyd.

Za toto skutečné, žité, fyzicky zakoušené násilí se nekonají žádné pochody, žádné uslzené dopisy od hlav jednotlivých oddělení, žádná podpora od McDonalda nebo Wal-Martu. Pokud jde o oddělení historie, naše mlčení není pouhé zrušení naší povinnosti osvětlovat pravdu, je to její přímé popření.

Tvrzení, že mezirasové násilí černých je produktem poznamenání, otroctví a dalších nespravedlností je převážně historické tvrzení. Je proto na historicích, aby vysvětlili, proč internace Japonců nebo masakry evropských Židů nevedlo k dysfunkcím obdobných proporcí a slabým výkonům v SES Japonců a Židů. Po 9/11 došlo k démonizaci Američanů arabského původu, nedávno zase Američanů čínského původu. Obě skupiny předčí téměř ve všech oblastech SES americké bělochy a stejně tak Američané nigerijského původu, kteří mají shodou okolností tmavou pleť. Je na historicích, aby na tyto anomálie poukazovali a diskutovali o nich. Za současného ovzduší na našem oddělení však není diskuze možná. Vysvětlují nám, že nesouhlas znamená rasismus a že je prací historiků zkoumat další možnosti, které by ukázaly pravdivost jejich vysvětlení. To je zesměšnění profese dějepisce.

Ještě větší problém je, že naše oddělení zřejmě kope za zájmy Národního konventu Demokratů a celé Demokratické strany. Abych vysvětlila, co tím míním, považte, co se stane, když Black Lives Matter, organizaci, již UCB History otevřeně podpořila v nedávných oběžnících, pošlete dar. Všechy dary na oficiální webové stránky BLM se okamžitě přesměrují na ActBlue Charities, organizaci, která se primárně zabývá sbírkami na volební kampaně demokratických kandidátů. Posílat dary BLM znamená nepřímo financovat kampaň Joe Bidena ve volbách 2020. To je obzvlášť groteskní díky faktu, že americká města s nejhorší černošskou kriminalitou namířenou proti černým jsou většinou řízena Demokraty. Třeba Minneapolis je už více než pět dekád v rukou Demokratů; zdejší „systemický rasismus“ se zde budoval pod správou zástupců Demokratické strany.

Patronský a blahosklonný přístup lídrů Demokratické strany vůči černé komunitě, jež zaznívá téměř v každém Bidenově prohlášení o černé rase, garantuje setrvalý stav bídy, zášti, chudoby a následné politiky ukřivděnosti, který ničí americkou politickou debatu i životy černochů. A přitom donace BLM znamenají financování volebních kampaní lidí jako starosta Frey, kteří jen sledují, jak se jejich města propadají do násilí. Tak došlo k absurdnímu ovládnutí dobře míněného hnutí za nutnou reformu policie i našeho oddělení politickou stranou. A co je horší, v akademických kruzích už neexistuje žádný prostor pro disent. Odmítám sloužit straně a vy byste měli také.

Všeobecná aliance velkých korporací vykořisťujících lid a BLM by pro nás měla být varovným signálem, a přitom si těchto důkazů nikdo nevšímá, jsou záměrně ignorovány nebo zvráceně oslavovány. Jsme užitečnými idioty, kteří slouží moderním otrokážům, jako je Jeff Bezos. Starbucks, organizace využívající skutečně otrocké práce černochů na kávových plantážích, je pro BLM. Sony, společnost využívající kobalt těžený černými otroky, z nichž mnozí jsou ještě děti, je pro BLM. Což zjevně jsme i my. Podobné obscénnosti umožňuje absence jiného narativu. Skutečné fiat lux.

Je zde také sorta lidí, které lze nazvat „rasoví podvodníci“: podomní obchodníci všech barev, kteří si přilepšují přiléváním do ohně rasového konfliktu, aby si zajistili místo ve státní správě, vedení charitativních organizací, akademii nebo se posunuli ve své politické kariéře. Tím, že naše oddělení rezignovalo na jakýkoliv závazek vůči pravdě, můžeme se považovat za formativní tréninkovou instituci pro tyto politruky. Jejich aktivity jsou korozivní, ničí veškeré naděje na harmonické soužití ras v našem národě a kolonizují politický život náš a našich institucí. Mnoho z těchto hlasů otevřeně propaguje segregaci. Martin Luther King by byl patrně nazván strýčkem Tomem, kdyby dnes promluvil na naší univerzitě. Školíme lídry, kteří otevřeně zamýšlejí zničit jedinou opravdu úspěšnou multietnickou společnost v moderní historii. Čínská lidová republika, etnonacionalistická a agresivně rasově šovinistická národní společnost s nulovou imigrací a neexistujícím konceptem jus solis se stále více prezentuje jako globální politická alternativa USA a já se vás ptám: je to moudré? Děláme skutečně správnou věc?

Jako poslední bod, naše univerzita a naše oddělení vydalo mnohá prohlášení oslavující a omlouvající George Floyda. Floyd byl opakovaný recidivista, který mířil svou zbraní na těhotnou černošku. Vloupal se do jejího domu se svou bandou a mířil na její břicho. Terorizoval ženy ve své komunitě. Zplodil a opustil několik dětí, aniž by se nějak podílel na jejich podpoře a výchově, čímž selhal v základní zkoušce slušnosti lidské bytosti. Byl narkoman a příležitostně i dealer, podvodník vysávající poctivé a tvrdě pracující sousedy. Takového násilníka a kriminálníka oslavují a skoro za svatého prohlašuje vedení UC a historikové z oddělení historie UCB. Muž, který ubližoval ženám. Muž, který ubližoval černým ženám. Za plné podpory oddělení historie UCB, korporátní Ameriky, většiny mainstreamových médií a několika nejbohatších, privilegovaných elit, tvořících veřejné mínění USA se z něho stal kulturní hrdina, jehož pohřbili ve zlaté rakvi a jeho rodinu zahrnuli dary a chválou.

Američané jsou pod silným sociálním tlakem, aby poklekli před tímto násilným misogynem. Celá generace černochů se má identifikovat s Georgem Floydem, nejhorším vzorkem naší rasy a druhu. Stydím se za své oddělení. Řekla bych, že se stydím i za vás, ale možná se mnou souhlasíte a jenom se bojíte, stejně jako já, odplaty za pravdu. Stěží někdo ví, co znamená klečet, dokud neklečíte, abyste si udrželi zaměstnání.

Nemělo by to ovlivnit sílu uvedených argumentů, ale aby bylo jasné, toto píše barevná osoba. Moje rodina se stala obětí násilí ze strany lidí, jako je Floyd. Uvědomujeme si blahosklonné kořistnictví Demokratické strany na naší rase. Dobře známe ponižující předpoklad, že jsme příliš hloupí na STEM, že potřebujeme zvláštní pomoc a snížené požadavky, abychom se někam v životě dostali. Někdy si říkám, zda by nebylo jednodušší mít co do činění s otevřenými fašisty, kteří by mě nazývali podřadnou lidskou bytostí přímo a patrně by nebyli z mé rasy.

Všudypřítomná měkká bigotnost nízkých očekávání a neustálé omílání toho, že řešením břemene mého lidu spočívá na libovůli bělochů a nikoliv na vlastní tvrdé práci je psychologicky zničující. Žádná jiná skupina v Americe není tak systematicky demoralizována svými údajnými spojenci. Celá generace černých dětí se učí, že jedině prosbami, pláčem a křikem něco vymohou od bílých, které trápí špatné svědomí.

Žádná jiná zpráva nezničí tak jistě jejich budoucnost, zejména pokud běloši přestanou cítit vinu nebo pokud Amerika přijde o své bělochy. Pokud by se tohle stalo americkým Japoncům, Židům nebo Číňanům, Chinatown nebo Japantown by jistě vypadaly jako dnešní nejhorší části Baltimore a východního St. Louis. Oddělení historie na UCB je nyní integrálním institucionálním šiřitelem destruktivních a urážlivých lží o černé rase.

Doufám, že si uvědomujete frustraci, která zaznívá z této zprávy. Nepodporuji BLM. Nepodporuju Demokratickou agendu křivdy a partajní ovládnutí našeho oddělení. Nepodporuju přivlastnění si mojí rasy stranou, jak to učinil Biden ve svém znepokojivém interview, když tvrdil, že volit Demokraty a být černochem je totéž.

Odsuzuju způsob smrti George Floyda a stejně jako vy jsem pro větší zodpovědnost policie a její reformu. Ale nebudu předstírat, že byl George Floyd něco jiného než násilník a misogyn, brutální člověk, jehož potkal stejně brutální konec. Také chci ochránit dějepisectví. Cleo není služkou politiků a korporací. Je svobodná jako my.

Poznámka na závěr

Nevěřím, že se režim v USA někdy zvrtne do podoby brutálního komunismu padesátých let u nás nebo předválečného bolševismu v Sovětského svazu. Jednak se liší doba a národní charakter aktérů, ale hlavně soft-totalita je daleko inteligentnější a účinější. Zatímco brutalita vyvolává spíše pocity solidarity mezi utlačovanými a dělá z obětí hrdiny a mučedníky, soft-totalita, tedy kombinace mediální propagandy, napojení na všudypřítomné moderní technologie a nepřímých tlaků skrze organizace (zaměstnavatele, Big Tech apod.) ničí pověst, kariéry, vyhlídky do budoucna a izoluje dotyčné osoby z jejich sociálních okruhů, aniž by jim bylo fyzicky ubližováno nebo se stát angažoval v tvrdých represích.

EOF